Category Archives: Działy biblioteki

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia poleca duży wybór beletrystyki i literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Oferuje klasykę, powieści historyczne, prozę współczesną, powieści społeczno- obyczajowe, psychologiczne, fantastykę, lektury szkolne, opracowania lektur, monografie literackie, biografie, powieści przygodowe, kryminalne i sensacje, romanse.

Regulamin wypożyczalni:

1.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.
2.Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest osobiste zapisanie się biblioteki polegające na:
– okazaniu dowodu tożsamości;
– potwierdzenie własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązania się do przestrzegania obowiązujących w Bibliotece przepisów, a także wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów statystycznych;
– za osobę niepełnoletnią odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują wymienioną kartę zapisu – zobowiązania, a także ponoszą wszelkie przewidziane w regulaminie sankcje za przetrzymywanie, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;
3.Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo na okres jednego miesiąca do 3 książek ;
4.Należy zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem, ewentualne uszkodzenia powinny być odnotowane w dokumentacji wypożyczeń;
5.W wyjątkowych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej niż ustalona liczba materiałów bibliotecznych, ma również prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu;
6.Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu dzieła, jeżeli nie zostało na niego zgłoszone zapotrzebowanie innego czytelnik, nie dłużej jednak niż kolejny miesiąc;
7.Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka wysyła do czytelnika kolejno dwa upomnienia.
8.Po otrzymaniu upomnienia czytelnik winien bezzwłocznie zgłosić się do Biblioteki, zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne.
9.W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi czytelnika na upomnienia, Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania zwrotu materiałów bibliotecznych na drogę prawną;
10.W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza albo zakupu książek o wartości wynoszącej trzykrotną cenę zagubionego lub zniszczonego dzieła.
11.W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego  i nie zwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie lub zniszczenie całości dzieła;
12.Stopień zużycia dzieła nie ma wpływu na wysokość odszkodowania;
13.We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania osób nietrzeźwych;
14.Użytkownik ma prawo wpisać swoje uwagi i dezyderaty do Książek życzeń, zażaleń i wniosków dostępnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Biblioteki.

Czytelnia

Czytelnia gromadzi literaturę fachową z różnych dziedzin wiedzy. Dysponuje leksykonami, słownikami, albumami, atlasami, wielotomowymi encyklopediami oraz pozycjami z różnych dziedzin wiedzy, np. informatyki, ekonomi, prawa, marketingu, ekologii, pedagogiki, psychologi. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych. Udostępnia księgozbiór informacyjny o charakterze uniwersalnym oraz wiedzę o regionie.     

Regulamin czytelni (kącika czytelniczego):

1.Zbiorów gromadzonych w księgozbiorze podręcznym nie wypożycza się na zewnątrz;
2.W czytelni Biblioteki korzystać można z :
– księgozbioru podręcznego,
– księgozbioru ogólnego,
– czasopism ogólnych,
– materiałów własnych;
3.Przyniesione ze sobą materiały własne czytelnik zgłasza u dyżurującego bibliotekarza;
4.Należy zwrócić uwagę na stan otrzymanych materiałów, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi;
5.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych czytelnik ponosi sankcje określone w Regulaminie wypożyczalni pkt. 10-11.
6.Liczbę materiałów bibliotecznych wydawanych jednorazowo czytelnikowi ustala dyżurujący bibliotekarz;
7.Materiały biblioteczne nie wolno wynosić poza obręb Biblioteki. Przed jej opuszczeniem czytelnik zwraca wypożyczone materiały.

Czytelnia internetowa (KĄCIK INTERNETOWY)

Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Godziny otwarcia Czytelni Internetowej są zgodne z godzinami otwarcia Biblioteki. Internet służy przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy
i samokształceniu, poszukiwania informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w  wymienionych celach jest traktowane priorytetowo.

Regulamin  czytelni internetowej (kącika internetowego):

1.Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania obecności w Czytelni Internetowej w zeszycie odwiedzin zgodnie z obowiązującymi zasadami ewidencji;
2.Ma prawo:
–  korzystania z Internetu przez 30 minut ( z możliwością przedłużenia tego czasu);
–  pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych;
–  korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz
 bibliotecznych baz danych;
3.Informacje wyszukiwane w Internecie można wydrukować. (Załącznik do regulaminu);
4.Informacje zapisane na dysku twardym zostają skasowane;
5.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych;
6.Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go
w konfiguracji zastanej;
7.Dźwięk emitowany podczas programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki;
8.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe
z przyczyn leżących poza Biblioteką;
9.Użytkownikom zabrania się:
– podejmowania wszelkich działań powodujących uszkodzenie komputera,
– zakładania własnych katalogów poza pulpitem,
– kopiowania muzyki i filmów oraz używania sprzętu nagrywającego niezgodnie z prawem
 autorskim,
– wprowadzania zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,
– łamania zabezpieczeń systemów,
– instalowania własnego oprogramowania,
– samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego
 oraz urządzeń stanowiących wyposażenie  stanowisk komputerowych;
10.Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem;
11.Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Wysokość odszkodowania określa Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce w zależności od stopnia zniszczenia.
12.Rozstrzyganie spraw szczegółowych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

Kącik malucha

Zainspirowani hasłem  Spotkajmy się w bibliotece , GBP w Porąbce przygotowała w pomieszczeniu czytelni kolorowy kącik dla dzieci w wieku 3-6 lat, które nie uczęszczają do przedszkola. Rodzice lub opiekunowie maluchów mogą przyjść z nimi do biblioteki i pożytecznie spędzić czas. Na dzieci czekają kolorowe książeczki, malowanki, pluszaki, puzzle i klocki.